Jogszabályok
Május 13, péntek, 21:50:31

Írta: mgiz

Magyar Közlöny 2016. 56-68. számok tartalmából:

56. szám:
2016. évi XXVIII. törvény
A Magyarország és a Szlovén Köztársaság között a Lendva-patak vízgazdálkodási szabályozása következtében az államhatár megváltoztatásáról szóló Szerződés kihirdetéséről

37. szám:

86/2016. (IV. 25.) Korm. rendelet
A jelentős befolyásoló erejű lineáris audiovizuális médiaszolgáltató legnagyobb éves átlagos közönségarányú lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásáért járó programdíjról
87/2016. (IV. 25.) Korm. rendelet
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet és a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
14/2016. (IV. 25.) MNB rendelet
20 000 forintos címletű bankjegyek bevonásáról és visszaforgatásának tilalmáról
9/2016. (IV. 25.) NFM rendelet
Az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról és a Magyar Turizmus Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 38/2014. (IX. 4.) NFM rendelet hatályon kívül helyezéséről
Köm.5059/2015/4. számú határoz
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
Köm.5060/2015/4. számú határoz
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
1209/2016. (IV. 25.) Korm. határozat
A turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1210/2016. (IV. 25.) Korm. határozat
A turizmussal és a vendéglátással kapcsolatos állami feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről

58. szám:
15/2016. (IV. 26.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről

59.szám:

10/2016. (IV. 28.) AB határozat
Az Országos Választási Bizottság 7/2012. (I. 16.) OVB határozatának megsemmisítéséről és a Nemzeti Választási Bizottság új eljárásra utasításáról
1212/2016. (IV. 28.) Korm. határozat
A 2014-2020 közötti időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett kiemelt projektek előkészítettségéről és a kapcsolódó akciótervről
24/2016. (IV. 28.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata

60. szám:

88/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet
Az egyes kormányrendeleteknek az uniós vámjog végrehajtásával összefüggő módosításáról
89/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
90/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
91/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet
Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
92/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet
A Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet, valamint a VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról
12/2016. (IV. 29.) MvM rendelet
Az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról
30/2016. (IV. 29.) FM rendelet
A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2016. évi igénybevételének feltételeiről

11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet
Az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól
12/2016. (IV. 29.) NGM rendelet
A vámmentes vámeljárás végrehajtásának részletes szabályairól
13/2016. (IV. 29.) NGM rendelet
A vámeljárás során alkalmazandó NATO okmányok köréről, alkalmazásuk és kibocsátásuk eljárási szabályairól, valamint a katonai csapat- és árumozgásokra vonatkozó vámeljárás különös szabályairól
1215/2016. (IV. 29.) Korm. határozat
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program végrehajtásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1216/2016. (IV. 29.) Korm. határozat
A 2014–2020 programozási időszak projektértékelési rendszere átalakításának alapelveiről és feladatairól
1217/2016. (IV. 29.) Korm. határozat
A terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról
1218/2016. (IV. 29.) Korm. határozat
Egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásával kapcsolatos döntésről

61. szám:
93/2016. (V. 2.) Korm. rendelet
A személyazonosító igazolványhoz tartozó elektronikus aláíráshoz kapcsolódó időbélyegzés szolgáltatás bevezetéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról
94/2016. (V. 2.) Korm. rendelet
A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
95/2016. (V. 2.) Korm. rendelet
Az Európa Center Miskolc Beruházó és Szolgáltató Kft. Szirmabesenyő külterületén és az Európa Center Miskolc Üzleti és Logisztikai Ipari Parkban megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
96/2016. (V. 2.) Korm. rendelet
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
31/2016. (V. 2.) FM rendelet
A természetvédelmi területek és tájvédelmi körzet létesítéséről, valamint természetvédelmi kezelő kijelöléséről szóló 6/1990. (III. 31.) KVM rendelet módosításáról
32/2016. (V. 2.) FM rendelet
Az egyes természeti területek védetté, valamint helyi jelentőségű természetvédelmi területek országos jelentőségűvé nyilvánításáról, továbbá természetvédelmi területek határának módosításáról szóló 7/1990. (IV. 23.) KVM rendelet módosításáról
33/2016. (V. 2.) FM rendelet
A Magyarország földrajzi középpontja természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 60/2007. (X. 18.) KvVM rendelet módosításáról

62. szám:

97/2016. (V. 3.) Korm. rendelet
A Martonvásár város területén megvalósuló ipari telephely kialakításával, valamint agrár-innovációs, kutatás-fejlesztési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

63. szám:

12/2016. (V. 4.) BM rendelet
Az arcképmás, az ujj- és tenyérnyomat, valamint a DNS-profil meghatározásra alkalmas anyagmaradvány rögzítésének, illetve az ujj- és tenyérnyomat és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól; a DNS-profil meghatározásának szakmai-módszertani követelményeiről; továbbá a nyilvántartás technikai vezetésének részletes szabályairól
34/2016. (V. 4.) FM rendelet
Az étkezési burgonyára vonatkozó minőségi követelményekről
6/2016. (V. 4.) IM rendelet
A bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása részére történő adatközlés, valamint az ujj- és tenyérnyomatvétel és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól szóló 21/2009. (VI. 19.) IRM rendelet módosításáról
10/2016. (V. 4.) NFM rendelet
A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

64. szám:

2016. évi XXIX. törvény
Az igazságügyi szakértőkről
2016. évi XXX. törvény
A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről
2016. évi XXXI. törvény
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról
2016. évi XXXII. törvény
A közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében egyes adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról
2016. évi XXXIII. törvény
Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról
2016. évi XXXIV. törvény
Egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról
2016. évi XXXV. törvény
A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosításáról
2016. évi XXXVI. törvény
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról


65. szám:

1229/2016. (V. 6.) Korm. határozat
Az önkormányzat adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2016. májusi kormányzati hozzájárulásról

66. szám:

13/2016. (V. 10.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állománya tagjainak 2016. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadott természetbeni ellátásról
14/2016. (V. 10.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről
Köf.5065/2015/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
8/2016. (V. 10.) OGY határozat
Országos népszavazás elrendeléséről

67. szám:

16/2016. (V. 11.) MNB rendelet
A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény hatálya alá tartozó engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárások, valamint bejelentések tekintetében alkalmazandó elektronikus űrlap tartalmára, formájára vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelet módosításáról
17/2016. (V. 11.) MNB rendelet
A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet módosításáról és egyes rendelkezései hatályba nem lépéséről
15/2016. (V. 11.) BM rendelet
Az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról


68. szám:

2/2016. (V. 12.) MEKH rendelet
A földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról
16/2016. (V. 12.) BM rendelet
A közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról

Content received from: Köziglap.hu, http://www.koziglap.hu