Jogszabályok
Szeptember 06, kedd, 23:49:09

Írta: mgiz

Magyar Közlöny 2016. 121-135. számainak tartalmából:

121. szám:

56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet A földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

122. szám:

249/2016. (VIII. 22.) Korm. rendelet A Magyar Állami Operaház korszerűsítését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
25/2016. (VIII. 22.) NGM rendelet A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról
26/2016. (VIII. 22.) NGM rendelet Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosításáról
27/2016. (VIII. 22.) NGM rendelet Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálybalépésével összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

123. szám:

9/2016. (VIII. 23.) EMMI rendelet Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról
28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelet A felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

124. szám:

250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet A Modern Városok Program megvalósításáról
251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
23/2016. (VIII. 24.) MvM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról

125. szám:

252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról
253/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a Türr István Képző és Kutató Intézet megszűnésével összefüggő módosításáról
254/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok irányítását és lebonyolítását végrehajtó szervezet kijelöléséről szóló 271/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet módosításáról
255/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet A 2014-2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról
20/2016. (VIII. 24.) EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról
21/2016. (VIII. 24.) EMMI rendelet Egyes miniszteri rendeleteknek a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet megszűnésével összefüggő módosításáról
57/2016. (VIII. 24.) FM rendelet A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet módosításáról

126. szám:

22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról
58/2016. (VIII. 25.) FM rendelet Az agrár szakképesítések mestervizsga követelményeiről

127. szám:

256/2016. (VIII. 26.) Korm. rendelet Az Ajtósi University (HU) Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról
34/2016. (VIII. 26.) NFM rendelet A nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló 110/2007. (XII. 23.) GKM rendelet módosításáról

128. szám:
24/2016. (VIII. 30.) MvM rendelet
Az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról
25/2016. (VIII. 30.) MvM rendelet
A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról
26/2016. (VIII. 30.) MvM rendelet
A Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló 15/2015. (III. 11.) MvM rendelet módosításáról
35/2016. (VIII. 30.) BM rendelet
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról szóló 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet módosításáról
36/2016. (VIII. 30.) BM rendelet
A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról
23/2016. (VIII. 30.) EMMI rendelet
A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról
24/2016. (VIII. 30.) EMMI rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról
18/2016. (VIII. 30.) IM rendelet
A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosításáról

129. szám:

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet
A szakképzési kerettantervekről

130. szám:

257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
Az önkormányzati ASP rendszerről
258/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
259/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
A honvédelemért felelős miniszter irányítása alatt álló központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő háttérintézmények megszűnésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról és az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) székhelyének kialakítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 466/2013. (XII. 5.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
260/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
Új tűzoltólaktanyák létrehozását és fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
15/2016. (VIII. 31.) HM rendelet
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosításáról
16/2016. (VIII. 31.) HM rendelet
Az egyes honvédelmi miniszteri rendeleteknek a honvédelmi miniszter irányítása alá tartozó központi hivatalok szervezeti integrációjával összefüggő módosításáról
35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet
A nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
36/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet
A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet és a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet módosításáról

131. szám:

261/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
A felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

132. szám:

262/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
Az alapszámlához való hozzáférésről, az alapszámla jellemzőiről és díjazásáról
263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
A fizetési számla váltásáról
264/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
265/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról szóló 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról
266/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról
267/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
A büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
269/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
Az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet módosításáról
270/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
A lakiteleki Népfőiskola Alapítvány közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó közhasznú nonprofit gazdasági társasága székhelyének létrehozását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
1477/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat
Magyarországnak az ICCROM nemzetközi szervezetbe való visszalépéséről
1478/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat
Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény Részes Feleinek 24. és a Kiotói Jegyzőkönyv Részes Feleinek 14. konferenciája 2018. évi rendezéséről
1479/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat
Az Európai Gyógyszerügynökség londoni székhelye Budapestre történő áthelyezésének elvi támogatásáról
1480/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat
Az alapszámla bevezetésével kapcsolatos további feladatokról
1482/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat
A terrorveszély megelőzéséhez és elhárításához szükséges további források biztosításáról, valamint a terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról szóló 1217/2016. (IV. 29.) Korm. határozat módosításáról
1483/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat
Az Anyanyelvápolók Szövetsége támogatásáról
1484/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat
A lakiteleki Népfőiskola Alapítvány közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó közhasznú nonprofit gazdasági társasága új székhelyének tervezéséhez szükséges intézkedésekről

133. szám:

271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet
Egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról
37/2016. (IX. 1.) BM rendelet
Egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
25/2016. (IX. 1.) EMMI rendelet
Egyes miniszteri rendeleteknek a Türr István Képző és Kutató Intézet megszűnésével és az egyes feladatoknak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz való áthelyezésével összefüggő módosításáról

134. szám:

34/2016. (IX. 2.) MNB rendelet
A „Szigetvári vár” ezüst emlékérme kibocsátásáról
35/2016. (IX. 2.) MNB rendelet
A „Szigetvári vár” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet
Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról
1488/2016. (IX. 2.) Korm. határozat
A Gyermekek Számára Biztonságos Internetszolgáltatás megteremtéséről, a tudatos és értékteremtő internethasználatról és Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiájáról

135. szám:

272/2016. (IX. 5.) Korm. rendelet
A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról
19/2016. (IX. 5.) IM rendelet
A közös jogkezelő szervezetek és a független jogkezelő szervezetek jogkezelési tevékenységének bejelentésével, valamint a reprezentatív közös jogkezelő szervezetként végzett közös jogkezelési tevékenység engedélyezésével kapcsolatos eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó szabályokról
37/2016. (IX. 5.) NFM rendelet
A nemzeti fejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről szóló 3/2014. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról

Content received from: Köziglap.hu, http://www.koziglap.hu